20170324101416353_t

小一派位結果

2016-2017年度高班小一派位結果

學校名稱

天主教善導小學

學生人數

17

聖公會基福小學 8
聖公會聖紀文小學 6
聖公會聖安德烈小學 6
聖公會基愛小學 4
旅港開平商會學校 4
聖公會聖多馬小學 3
荔枝角天主教小學 3
中華基督教會協和小學(長沙灣) 2
五邑工商總會學校 2
李鄭屋官立小學 2
深水埗官立小學 1
基督教香港信義會深信小學 1
神召第一小學 1
循道學校 1
塘尾道官立小學 1
基督教聖約教會堅樂第二小學 1
九龍塘天主教華德小學 1
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 1
瑪莉諾神父教會學校(小學部) 1
德信學校 1
大坑東宣道小學 1
利亞(閩僑)英文小學 1
秀茂坪天主教小學 1
坪石天主教小學 1
福榮街官立小學 1
                                                                                                   合共 73